Kent Ultra UV Water Purifier

₹ 5449

Kent Maxx 7 Litre UV + UF Water Purifier

₹ 7998

Kent Ace Mineral 7 Litre RO + UV + UF + TDS Water Purifier

₹ 14600

Kent Supreme 9 Litre RO + UV + UF + TDS Water Purifier

₹ 16750

Kent Grand Plus 8 Litre RO + UV + UF + TDS Water Purifier

₹ 16400

Kent Grand 8 Litre RO + UV + UF + TDS Water Purifier

₹ 16900